2024, 7-р сар 15, Даваа гариг Шилэн данс

Ногоон эдийн засгийн бодлогын үнэлгээ Монгол Улсын ногоон хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт

2022 оны 2-р сар 17, Пүрэв гариг

Энэхүү судалгаанд НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр (НҮББОХ)-өөс боловсруулсан ногоон эдийн засгийн бодлогын үнэлгээний аргачлалын дагуу ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой бодлогын арга хэрэгсэл буюу УИХ-аас баталсан хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын (МУЗГ) тогтоол, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, сайдын тушаал болон бусад судалгаа, бодлогын баримт бичгүүдийн тоймыг багтаасан болно.

Монгол Улсын ногоон хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт 2021 PDF Үзэх/Татах

МУ-ын өрсөлдөх чадварын тайлан

Сүүлийн мэдээ

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан